Re: O


[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]

Jutun lähetti ITe , Heinäkuun 8, 2016 kello: 12:51:53
----------------------------------------------------------------------

Re: O

Vastineena juttuun: Re: O, jonka kirjoitti: Xxx , Heinäkuun 6, 2016 kello: 19:39:33:

En ota lainkaan kantaa sopimusasioihin, koska yksinkertaisesti en tiedä nykyisestä tai edeltävästä sopimuksesta yhtään mitään edes kuulopuheena. Sen sijaan kommentoin esteiden tarkastusasiaa.

- Ensimmäisen kerran esteitä tarkastettiin koemielessä SAGIn toimesta vuonna 2007. Ensimmäisen mittaustapahtuman vetäjänä toimi Asko Jokinen ja itse olin kirjaajana ja SAGIn edustajana. Mukana tapahtumassa oli muistaakseni silloin myös Rauno Virta.

- Tämän jälkeen joka vuosi SAGI on edellyttänyt esteiden tarkastamista. En ole varmistanut onko näin aivan joka kerta tapahtunut, mutta ainakin se on ollut alkuperäisenä edellytyksenä ja en näe mitään syytä epäillä, etteikö näin olisi myös toimittu.

- Esteiden tarkastusraportit ovat tarkastavan tuomarin, SAGIn, järjestävän seuran ja sitä kautta myös kyseisten estevalmistajien käyttöön tarkoitettuja dokumentteja. Niitä ei ole koskaan ollut tarkoitus laittaa laajempaan jakeluun tai tuoda julkisuuteen. Kyseessä on lähinnä työpaperi, jolla on työarvo. Paperin muoto ja sisältö on myös vaihdellut kulloisenkin tarkastavan tuomarin oman tyylin mukaan.

- Vuonna 2008 marraskuussa järjestettiin SAGIn ensimmäinen esteseminaari RIMAn hallilla. Tapahtumaan oli kerääntynyt noin 50 esteasioista kiinnostunutta seura-aktiivia ja tuomaria. Tuolla tapahtumalla voidaan sanoa olleen suuri merkitys estesääntöjen kehityksessä ja esteiden rakenteiden parantamisessa. Tärkeimpinä asioina voidaan mainita Asko Jokisen esiin nostaman toleranssiajatuksen ja sitä kuvaavan excel-taulukon esittelyn. Uskallan väittää, että tuo "insinööri-paperi" on yksittäisenä asiana vaikuttanut enemmän estesääntöjen kehittämiseen kuin mikään muu perusajatus. Seura-aktiivien ja esterakentajien palaute tuossa tapahtumassa kirjattiin myös ylös ja sitä ollaan käytetty myöhemmin lähdemateriaalina asioiden pohdinnassa. Nuo ajatukset olivat kullan arvoisia ja niissä ilmeni selkeästi tarve rakennustapojen yhtenäistämiseen. Mauri Oinonen otti tuossa tapahtumassa myös estekehityksen kannalta legendaarisen kuvan, jossa oli kaksi silloisten sääntöjen mukaan rakennettua keinua rinnakkain. Tuota kuvaa on myöhemmin esitelty maailmalla ja sen sekä toisen taulukkokaavion avulla on saatu ulkomaisetkin päättäjät ymmärtämään estesääntöjen kehittämisen tarve.

- Sääntöjen este-kuvituksessa Kaisa Eskola on tehnyt työtä, joka grafiikan puolesta kestää minkä tahansa vertailun. Noilla kuvilla on ollut suuri merkitys asioiden selventäjänä kaikille harrastajille ja rakentajille.

- SAGI on alusta alkaen pyrkinyt tekemään yhteistyötä myös esteitä rakentavien yritysten kanssa. Tämä yhteistyö on koettu tärkeäksi, sillä viimekädessä ainoastaan kaupalliset esterakentajat pystyvät vastaamaan siihen tarpeeseen, joka seuroissa on. Valmistajille on aina haluttu antaa palautetta ja ainakin minun käsittääkseni valmistajat myös ovat saaneet käyttöönsä heidän itse valmistamiaan esteitä koskevat palautteet. Muiden valmistajien tietoja ei kilpaileville yrityksille ainakaan minun toimestani ole koskaan välitetty.

- Esteiden tarkistusraportti tehdään tai tulisi tehdä aina riittävästi ennen arvokilpailua. Raportin tulisi tehdä sellainen tuomari, jolla katsotaan olevan riittävää teknistä asiantuntemusta eri tavalla toteutettujen teknisten ratkaisujen arvioimiseen. Tärkein kriteeri tulisi aina olla esteturvallisuus ja sen jälkeen sääntöjen mukaisuus. Alkuaikoina esteiden säännöt ja esteguidelinesin (jota ei ollut) ohjeet olivat epämääräisempiä ja liikkumavaraa oli enemmän. Tällöin tuomarilla oli enemmän työtä arvioida kunkin ratkaisun toimivuutta ja korjauskehotuksia tuli merkittävässä määrin enemmän ihan kaikille valmistajille ja yksittäisille esterakentajille. Estesääntöjen täsmentyminen on käsittääkseni helpottanut tätä tilannetta. Valmistajat ovat myös ottaneet onkeensa tuomareilta saamansa palautteen. Toisaalta ensisijaisessa vastuussa on järjestävä seura. Sen on tarjottava tuomarin käytettäväksi sääntöjen mukaisia esteitä ja ongelmatilanteessa korjattava este. Vaarallisia esteitä ei saa koskaan käyttää. Toisaalta, jos esteitä tarkastava tuomari havaitsee merkityksettömän virheen, jonka korjaaminen ei onnistu kohtuullisin ja riittävän nopein toimin, on hänellä jonkin verran omaa harkintavaltaa. Tätä harkintavaltaa ei tule venyttää kohtuuttomasti, mutta toisaalta täydellinen joustamattomuuskin voisi olla ongelma. Näin olisi asianlaita varsinkin aivan normikisoissa.

- SAGI on siis pyrkinyt sekä keräämään tietoa ja ajatuksia erilaisilta estevalmistajilta ja Suomessa myös muilta kuin nyt esillä olevilta valmistajilta. Ainakin henkilökohtaisesti olen käynyt aina tilaisuuden tullen keskusteluita myös useampien ulkomaisten valmistajien kanssa enkä ainoastaan heidän Suomen edustajiensa kanssa. Kilpailujen mittauspöytäkirjoista ollaan saatu informaatiota mahdollisista ongelmista. Tietoa ollaan sääntöehdotusten muodossa jaettu myös muihin maihin, eikä ole pyritty mihinkään suomalaiseen ainutlaatuiseen normiviidakkoon vaan aitoon vaikuttamiseen koko agility-yhteisöön. Minusta tässä vaikuttamistyössä ollaan myös onnistuttu.

- Paljon on asioita, joita olisi voitu tehdä vielä paremmin. Valmistajia olisi pitänyt vielä enemmän pystyä tukemaan. Toisaalta uskon, että SAGIssa tehdyllä sääntötyöllä ja valmistajille annetulla palautteella on ollut kuitenkin näiden toimintaa tukeva merkitys. SAGI ei voi antaa samankaltaista palautetta kuin mitä seurat antavat koskien käyttökokemuksia, eikä se ole SAGIn tehtäväkään. Se on kuitenkin varmaa, että tuomareiden antaessa raporteissaan palautetta, heidän tulisi tulkita sääntöjä ja vain hyvällä sääntötyöllä tuollaisen palautteen antaminen on mahdollista. Samalla tuomarit myös ovat käsittääkseni vieneet sääntöideoita ja ehdotuksia sekä osaamista eteenpäin oman yhteisönsä kautta. Täten kysymys on monitahoisesta yhteistyöstä eikä suinkaan vastakkainasettelusta.

- Toivotan kaikille esteasioiden kanssa työtä tekeville menestystä ja onnistumisia sekä Suomessa että maailmalla.

(- Omalta osaltani voin yksiselitteisesti todeta, että en ole saanut ainoaltakaan suomalaiselta tai ulkomaalaiselta estevalmistajalta kahvikupillistakaan, joten siltä osin tuskin on huomauttamista.)


----------------------------------------------------------------------

Vastineet / Follow Ups:

[ Vastineet / Follow Ups ] [ Agilitysivujen juttupalsta / The message board of the Agility pages ] [ Vain aloitusotsikot / only starting Subjects ] [ FAQ ]